Sissi Huhtala & Minna Seppälä

Haastattelemamme opiskelija mietti haastattelun lopussa, oliko hän muistanut sanoa kaiken sen, mitä oli meille opettajankouluttajille halunnut kertoa. Kyllä, hän oli kertonut, miten häntä on tuettu opinnoissaan, ja miten tärkeä rooli hänen mielestään erityisopettajalla on. Hän oli myös kuvannut sitä, millainen hänen mielestään on “hyvä opettaja”. Opiskelija oli mielestään kertonut kaiken oleellisen “miten mä oon saanu sitä erityisopetusta, ja miten se meidän koulussa näkyy… se näkyy hyvin, ja se näkyy vahvasti, se on niinku pääasia”.

Olemme kahden vuoden ajan (2019–2020) haastatelleet kolmella eri paikkakunnalla kolmen eri koulutuksen järjestäjän erityistä tukea saavia opiskelijoita, jotka ovat olleet opintojensa loppuvaiheessa. Opiskelijat ovat edustaneet monipuolisesti ammatillisen koulutuksen eri aloja: sosiaali- ja terveysala, elintarvikeala, tuotantotekniikka, ravintola- ja catering –ala, kiinteistöpalveluala. Haastateltuja opiskelijoita on ollut yhteensä 16.

Vaikka korona-ajasta ja etäopetukseen siirtymisestä johtuen haastattelujen käytännön toteutuksessa tuli loppuvaiheessa mutkia matkaan, ja viimeiset haastattelut jouduttiin tekemään etäyhteydellä, opiskelijat olivat mielellään haastatteluissa mukana. ”tää on nyt mun eka kerta kerta, kun mä oon tällasessa Teams -kokouksessa. Kun mä jännitän niin paljon.”

Alkuperäinen ajatuksemme oli lähteä selvittämään erityistä tukea saavien opiskelijoiden kokemuksia siitä, miten ammatillisen koulutuksen uudistus on muuttanut oppilaitoksissa toteutettavaa erityistä tukea, miten opiskelijoiden yksilölliset polut ja joustavuus toteutuu ja millaisia opetusjärjestelyjä opiskelijoille on tehty. 

Tutkimuskysymyksemme ovat olleet: 1. Miten ammatillisessa koulutuksessa opiskelijan yksilölliset opintopolut toteutuvat 2. Miten erityistä tukea saavat opiskelijat kokevat joustavat opetusjärjestelyt?

Kysymykseemme erityisen tuen muuttumisesta ammatillisen koulutuksen uudistuksen myötä emme oikein saaneet vastauksia, mutta runsain määrin saimme vastauksia sellaisiinkin kysymyksiin, joita emme edes osanneet kysyä. Litteroidusta haastatteluaineistosta on noussut esiin teemoja, joista osaa olemme jo analysoineet ja eri seminaareissa sekä blogiteksteissä esitelleet.

Aineistosta esiinnousseita teemoja ovat: korona-ajan opiskelu, yksilölliset opiskelupolut, “hyvän opettajan” kuvaukset, erityisopettajalta saatu apu ja tuki, mutkat opintopolulla (alanvaihdot, keskeyttämiset), hyvät opiskelukokemukset, kertomukset itsestä oppijana, kokemukset työpaikalla järjestettävästä koulutuksesta.

Useimmat opiskelijat olivat haastatteluvaiheessa tyytyväisiä opintojensa etenemiseen, heille suunniteltuihin opetusjärjestelyihin, omiin yksilöllisiin opintopolkuihinsa, ja kokivat myös olevansa omalla alallaan.  ”kaipa se on se käsillä tekeminen… saa tehdä oikeen kunnolla käsillä töitä, ja sit tietää, et kaikki minkä tekee… et ihmiset saa siitä jotain”

Jotkut opiskelijoista uskalsivat jo tulevaisuuttaankin miettiä. ”mä tykkäisinkin varmaan just tommosessa pikku kahvilassa työskennellä”

Haastatteluaineistomme teemoista, ja opiskelijakokemuksista kerromme lisää seuraavilla AEO-päivillä syksyllä 2021.