Hyvä AEO -väki, 

keväällä olimme vielä toivoa täynnä mahdollisuudesta kohdata lokakuun ensimmäisenä viikonloppuna AEO-päivillä Hämeenlinnassa. Koronatilanne ei antanut meille mahdollisuutta tapaamiseen livenä, mutta pyrimme järjestämään jäsenistölle mahdollisuuksia kohtaamisiin ja  keskusteluun virtuaalisesti verkossa kuluvan lukuvuoden aikana. 

Oppivelvollisuuden laajentuminen 

Koronan lisäksi koulumaailman kuumia puheenaiheita on keväästä lähtien ollut oppivelvollisuuden laajentuminen. AEO järjestää keskiviikkona 25.11. klo 14 -16.00 webinaarin, jossa  opetusneuvos Kaisa Räty Opetushallituksesta kertoo ajankohtaista tietoa oppivelvollisuudesta ja sen laajentumisesta. Osallistumisohjeet kaikille avoimeen webinaariin tulevat lähempänä ajankohtaa AEO:n nettisivuille. Kysymyksiä Kaisalle voi lähettää jo ennen webinaaria  AEO:n sähköpostiin ammatilliset.erityisopettajat@pp.inet.fi 

Laki oppivelvollisuuden laajentumisesta oli lausuntokierroksella viime keväänä. Myös Ammatilliset erityisopettajat ry antoi lausunnon ja toi esille huolen erityisen tuen toteutumisesta koulutuksen eri nivelvaiheissa ja ammatillisessa koulutuksessa oppivelvollisuuden laajentuessa. Oppivelvollisuuden laajentuminen lisää erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden määrää ja edellyttää yhä yksilöllisempiä ratkaisuja opintoihin kiinnittymiseksi. Koska opiskeli joiden tuen tarpeet ovat moninaisia, tarvitaan henkilökohtaisia opetus- ja opiskelujärjeste lyjä sekä asiantuntevaa pedagogista tukea tutkinnon tai koulutuksen perusteiden mukaisen  ammattitaidon ja työelämässä tarvittavan osaamisen saavuttamiseksi. Nämä valmiudet edel lyttävät opiskelijan kiinnittymistä opintoihin, mitä voidaan tukea erityisen tuen mahdollisuuk sia hyödyntämällä. 

Ammatillinen erityisopetus on parasta syrjäytymisen ehkäisyä. Erityisen tuen turvin työelämään saadaan myös niitä nuoria, jotka todennäköisesti muuten jäisivät työelämän ulkopuolelle. Oppivelvollisuuden laajentuessa näitä syrjäytymisriskin alaisia nuoria on mahdollisuus saada enemmän ammatilliseen koulutukseen, mutta se edellyttää sitä, että tukijärjestelmä ammatillisessa koulutuksessa toimii ja ammatillisia erityisopettajia on riittävä määrä suhteessa erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden määrään ja opiskelijoiden tuen tarpeisiin.

Peruskoulussa tehostettua tai erityistä tukea saaneet oppilaat ovat muita heikommin kiinnittyneitä opintoihinsa ja heillä on runsaasti poissaoloja. Poissaolot ovat yhteydessä koulutuksen keskeyttämiseen toisella asteella. Ammatillisen koulutuksen keskeyttäneillä keskeyttämisen  syyt painottuvat heikkoon opintomenestykseen, motivaatioon, terveyteen ja tuen puutteeseen. Koulutusten keskeyttämisten taustalla näkyvät nuorten lisääntyneet arjenhallinnan ongelmat ja mielenterveyden haasteet. 

Todennäköistä on, että erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden määrä koulutuksissa kasvaa  edelleen ja oppivelvollisuuden laajenemisen on arveltu lisäävän opiskelijoiden ohjautumista  erityisesti yleisiin ammatillisiin oppilaitoksiin ja lisäävän erityisen tuen tarvetta niissä. Tutkimustulokset osoittavat erityisen tuen merkityksen jatko-opintoihin ohjautumisessa ja opintoihin kiinnittymisessä. Jotta erityinen tuki toteutuisi parhaalla mahdollisella tavalla, tarvitaan asiantuntevia ammatillisia erityisopettajia opinnoissa tukemiseen ja vahvaa monialaista yhteistyötä, jossa erityisopettajien rooli on keskeinen. 

Oppivelvollisuuslakia laadittaessa tulee huomioida erityisen tuen merkitys opintoihin kiinnittymisessä, opintojen etenemisessä ja tutkintojen saavuttamisessa sekä opintojen aikana erityistä tukea tarvinneiden opiskelijoiden työllistymisessä. Ammatillisessa koulutuksessa eri tyisopettajien työnkuvia tulee selkeyttää, resursseja tarkastella ja osaamista kehittää suhteessa oppivelvollisuuden laajentamisen mukanaan tuomiin tarpeisiin. Lisäksi oppivelvollisuuden laajentuessa on määrittävä myös erityisen tuen roolia ja tehtävää ammatillisessa koulutuksessa valtakunnallisesti sekä annettava koulutuksen järjestäjille tarkempaa ohjeistusta laadukkaan erityisen tuen järjestämiseen opiskelijoiden saaman tuen yhdenvertaisuuden takaamiseksi. 

Luovia pedagogisia ratkaisuja 

Lokakuun AEO-päivillä lukutaidon lapiomiehen Aleksis Salusjärven piti kertoa meille järjestämistään rap-lyriikkapajoista ja muista uusista tavoista tukea opiskelijoiden lukutaitoa. Aleksis  luennoi aiheesta tiistaina 3.11.2020 klo 9 – 12.00. Tuura -hankkeen järjestämässä webinaarissa. Lisäksi tässä webinaarissa EO-liiton Riikka Marttinen kertoo oppimisen tuen digitaalisista välineistä. Osallistumisohjeet myös tähän tapahtumaan tulevat lähempänä ajankohtaa AEO:n  nettisivulle. 

Työelämässä tarvittavien taitojen harjoittelu on tärkeässä asemassa erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille ammatillisessa koulutuksessa. Niiden kehittämiseen voidaan käyttää monenlaisia luovia keinoja. Toiminnallisesta yto-opetuksesta ja Radio Spesia -oppimisympäristöstä kertoo erityisopettaja Kiira Marjala Ammattiopisto Spesiasta ja sosiaalisesta sirkuksesta projektikoordinaattori Salla Ancker Ammattiopisto Livestä AEO:n blogikirjoituksissa

Taitaja2021 -suurtapahtuma saapuu Ouluun 

Suomen suurin ammatillisen koulutuksen tapahtuma, Taitaja2021-kilpailu, järjestetään Oulussa 18.5.-20.5.2021. Taitaja-kilpailu on valtakunnallinen nuorten ammattitaitokilpailu, jossa  kilpaillaan Suomen mestaruudesta eri ammatteihin liittyvissä lajeissa. Kolmipäiväisessä suur tapahtumassa kilpaillaan myös erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden TaitajaPLUS-lajeissa. Yläkoululaisille järjestetään teknisiä sekä kädentaitoja testaava Taitaja9-kilpailu.  Osassa lajeista nähdään myös kansainvälisiä kilpailijoita. 

Taitaja2021 Oulu -tapahtuman järjestävät Pohjois-Suomen ammatilliset oppilaitokset yhteistyökumppaneineen. TaitajaPLUS-lajien toteutuksesta vastaa Ammattiopisto Luovi. Päävastuu tapahtuman järjestämisestä on Koulutuskuntayhtymä OSAO:lla. Suomessa ammattitaitokilpailutoimintaa koordinoi Skills Finland ry. Taitaja2021-kilpailun TaitajaPLUS-lajit ja lajivastaa vat Ammattiopisto Luovista ovat: 

P1 Logistiikka, lajivastaava Riku Kaajakari ja varavastaava Jarmo Piltonen
P2 Liiketoiminta, lajivastaava Tarja Sanila ja varavastaava Heidi Viertola
P3 Ravintola- ja cateringpalvelut, lajivastaava Kari Heinonen ja varavastaava Marika Hyvönen 

Taitaja2021-kilpailuun edetään valtakunnallisten semifinaalien kautta. Kilpailijoiden ilmoittautuminen semifinaaleihin alkaa 5.10. ja ilmoittamisaika on 30.10.2020 saakka. Taitaja-kilpailun semifinaaleja järjestetään ympäri Suomen eri oppilaitoksissa 1.-5.2.2021. Katso lajien semifinaalipaikkakunnat täältä:
https://taitaja2021.fi/fi/uutiset/suunnitelma-semifinaalijarjestajista-julkaistu/

Oppilaitokset ilmoittavat opiskelijansa Taitaja-semifinaaleihin keskitetysti joukkueenjohtajan  kautta. 

Lisätietoja kilpailutoiminnasta ja lajeista saat Taitaja2021 -sivuilta: https://taitaja2021.fi/fi/

Koulutuksia tarjolla verkossa…

Erkkaa kaikille -hanke 

Ammatilliset opettajakorkeakoulut järjestävät vuosien 2020-2021 aikana Opetushallituksen  rahoittamana täydennyskoulutuskokonaisuuden Erkkaa kaikille – ERKKA. Koulutus on suunnattu ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstölle sekä oppilaitosjohdolle.

ERKAN tavoitteena on tukea erityisen tuen ja vaativan erityisen tuen laadukasta johtamista,  toteuttamista ja kehittämistä. Koulutuksen keskeisenä tehtävänä on tukea tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista moniarvoistuvan maailman haasteet huomioiden. Erityispedagogisten taitojen syventäminen, erityisen tuen toteuttamisen systemaattisuus ja työnjako  sekä uudenlainen osaaminen ovat koulutuksen keskiössä. 

Koulutukset toteutetaan koronatilanteesta johtuen verkkototeutuksena. ERKKA-koulutuskokonaisuus muodostuu kolmesta itsenäisestä koulutusosiosta: Erityinen johtaminen, Opettajan taito – oppimisen tuki ja Uudistuva ammatillinen erityisopettajuus. 

Koulutuksen aikatauluja ja ilmoittautumistietoja voit seurata Ammatillisten opettajakorkeakoulujen täydennyskoulutustarjonnasta. 

Vaativan erityisen tuen erikoistumiskoulutus 

Vaativan erityisen tuen erikoistumiskoulutus ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstölle käynnistyy toisen kerran tammikuussa 2021 tällä kertaa TAMK:n koordinoimana.  Ammatillisen koulutuksen lainsäädäntöön tuli 2018 alkaen erityisen tuen ja vaativan erityisen  tuen käsitteet. Ensimmäisessä, JAMK:n koordinoimassa pilottikoulutuksessa 2019-20 saatiin jo hienosti näkyviin kentän käytäntöjen laajan kirjon niin ammatillisissa erityisoppilaitoksissa,  rajatun erityistehtävän yleisissä oppilaitoksissa kuin myös yleisissä oppilaitoksissa erityisen tuen ja vaativan erityisen tuen rajankäynneissä. Pilottikoulutuksen kokemusten pohjalta am mentaen, viiden AOKK:N kouluttajatiimin yhteistyöllä koulutusta on kehitetty edelleen ja toteutuksessa painotetaan alan asiantuntijaverkoston rakentamista ja koulutusprosessia yhteisen kehittämisen alustana. Koulutuksen hakuaika on lokakuu 2020. Lisätietoa ja hakukriteerit koulutukseen löytyvät täältä: 

https://www.tuni.fi/fi/tule-opiskelemaan/vaativan-erityisen-tuen-erikoistumiskoulutus

Lisätietoja voi pyytää myös suoraan koordinaattorilta lehtori Katariina Hakalalta katariina.hakala@tuni.fi p. +358 50 4364 618 

Ammattiopisto Luovin Erkkaa verkossa – luentosarja 
Erkkaa verkossa – luentosarja tarjoaa mielenkiintoisia luentoja kaikille erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten kanssa toimiville ja asiasta kiinnostuneille. Luennot ovat maksuttomia  ja kaikille avoimia. Lähetysten kuvaukset ja taltiointi toteutetaan opiskelijatyönä osana Ammattiopisto Luovin media-alan opetusta.

Niilo Mäki Instituutin uusi podcast-sarja
Mitä oppimisvaikeudet oikeastaan ovat? Mitä niille voi tehdä? Miten vanhempi voi auttaa, jos lapsen oppiminen takkuaa? Podcast- sarjan jaksoissa psykologi ja toimittaja Aino Elomäki haastattelee asiantuntijoita ja kyselee niitä kysymyksiä, joita vanhemmat miettivät. 

∙ Osa 1. Mitä oppimisvaikeudet ovat – miten lasta voi tukea? 

∙ Osa 2. Motivaatio ja tunteet – jos ei voi vähempää kiinnostaa, voiko silloin oppia? 

Uutta luettavaa… 

Miltä opettajan työ tulevaisuudessa näyttää? Mistä syntyvät opettajan uudet osaamistarpeet? Tulevaisuuden opettajuus -julkaisu kutsuu kaikkia koulutuksen kentällä toimivia pohti maan ja keskustelemaan opettajuuden muutoksesta laajenevissa oppimisen ympäristöissä.  

Tulevaisuuden opettajuutta haastavat pedagogisesti mielekkäät osaamisen ja arvioinnin käsitteet ja käytännöt, jatkuvan oppimisen kysymykset sekä dialogisten ja digitaalisten ratkaisujen mahdollisuudet. Erityisopettajia julkaisussa kiinnostanee artikkelit, joissa pohditaan eri tyisopettajankoulutusten opetussuunnitelmia ja sisältöjä, toisin sanoen sitä, mitä erityisopettajan koulutuksessa opetetaan tai se, kuinka erityisopettajia koulutetaan monimuotoisesti, mitä uutta vaativan erityisen tuen koulutuksen kentällä tapahtuu sekä se, miten saavutettavuutta edistetään korkeakouluissa. 

Risku P.; Laitinen-Väänänen S.; Ojala A-L; Tiihonen A-K; Torvinen H. 2020. Tulevaisuuden opettajuus. Jyväskylän Ammattikorkeakoulun Julkaisuja 283. https://www.jamk.fi/fi/Tutkimus-ja kehitys/JAMKin-julkaisut/Julkaisuja/tulevaisuuden-opettajuus–jamkjulk283/ 

Tule kehittämään AEO:n tulevaa toimintaa verkkovuosikokoukseen! 

Ammatilliset erityisopettajat ry:n varsinainen kokous (vuosikokous) pidetään keskiviikkona  28.10.2020 klo 17.30 – 19.00 verkkokokouksena. Käsiteltävät asiat ovat Ammatilliset erityisopettajat ry:n sääntöjen 12§:ssä varsinaiselle kokoukselle määräämät asiat.

Ilmoittautuminen maanantaihin 19.10.2020 mennessä ammatilliset.erityisopettajat@pp.inet.fi 

Kokouksen osallistujille AEO tarjoaa ”virtuaalitarjoilut” 20 € edestä. 

Tervetuloa mukaan kohtaamaan, keskustelemaan ja kehittämään! 

Tapaamistasi verkkokokouksessa odottaen AEO:n hallitus