Ammatilliset erityisopettajat ry teki tammikuussa kannanoton ehdotukseen
VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSVAATIMUKSISTA ANNETUN ASETUKSEN MUUTTAMISESTA
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20171150
Saimme vastauksena seuraavan muistion:
http://minedu.fi/documents/1410845/6769425/Erityinen+tuki+ja+vaativa+erityinen+tuki+- +opettajien+kelpoisuusvaatimukset+13-02-2018/a62a766d-c347-458e-8775-4306c01363d4
Mielestämme kelpoisuusehtojen sanallisella muuttumisella on vaikutus ammatillisten erityisopettajan työhön ja koulutukseen. Ministeriön muistiossa vedotaan reformin tuomiin muutoksiin, joiden mukaan yleisten ammatillisten erityisopettajien ja opinto-ohjaajien kelpoisuutta tulisi kohdella yhdenvertaisesti.

Nyt ammatillisessa koulutuksessa on tarkoitus, että ”kaikki tukevat” ja ”kaikki ohjaavat opiskelijaa”, mutta silti kyseisen toimintaan tarvitaan myös erityisiä asiantuntijoita. Miksi kelpoisuusehtojen sanallinen muutos on tehty vain ammatillisille erityisopettajille?


Muistiossa vedotaan myös inkluusioperiaatteeseen ja siihen, että ammatillisessa koulutuksessa erityistä tukea tarvitsevat opiskelevat enimmäkseen yhteisesti muiden kanssa, ei erillisissä ryhmissä.

Samaan aikaan lukion erityisopettajien kelpoisuusehtoja ollaan muodostamassa. Tulevaisuudessakaan lukiossa ei varmasti ole erillisryhmiä tukea tarvitseville, vaan samalla tavalla erityistukea tarvitsevat opiskelevat samoissa ryhmissä muiden opiskelijoiden kanssa. Tämä koskee myös perusopetusta, jossa inkluusioperiaatetta on toteutettu jo pidempään.

Yhdenvertaisuuden mukaisesti mielestämme kaikilla eri koulutusmuotojen oppijoilla tulee olla oikeus koulutettuun erityisopettajaan ja jokaisella erityisopettajalla selkeään kelpoisuusasetukseen, joka antaa tukea hänen koulutukseen, todistukseen, työhön ja ammatti-identiteettiin. Tästä kävimme keskustelua myös edellisessä AEO:n hallituksen kokouksessa helmikuun alussa.

Lisäksi muistiossa mainitaan, että koulutuksen järjestäjien tulee huolehtia erityisen tuen järjestämisestä ammatillisessa koulutuksessa. Haluamme uskoa laadukkaaseen ammatilliseen erityisopetukseen tulevaisuudessa oppilaitosten kilpailuvalttina. Nyt kuitenkin rajallisten taloudellisten reunaehtojen vallitessa on tullut esille, että erityinen tuki ei ole aina ensisijainen asia oppilaitosten arjessa ja joissakin oppilaitoksissa erityistä tukea saattaa antaa henkilöt, joilla ei ole edes pedagogista koulutusta.

Myös vaativa erityinen tuki käsitteenä haastaa meidät määrittämään sitä ja pohtimaan tulevaisuuden ammatillisen erityisopetuksen asemaa. On hyvä, että asetuksessa on määritelty, millaista kelpoisuutta edellytetään vaativana erityisenä tukena järjestettävässä koulutuksessa ja niiden koulutuksen järjestäjien opettajilta, joilla on erillinen järjestämislupa vaativan erityisen tuen järjestämiseen.

Tässä rajauksessa jää kuitenkin huomiotta valtaosa erityistä tukea tarvitsevien koulutusten opiskelijoista. Nyt keskiöön nousee entisten erityisoppilaitosten asema ammatillisen erityisopetuksen toteuttajana, vaikka pääosa erityisen tuen ja jopa joitakin vaativan tuen tarvitsijoita saattaa löytyä yleisistä ammatillisista oppilaitoksista.

Meidän tulisi olla huolissamme myös ammatillisen erityisopettajankoulutuksen tulevaisuudesta, se ei saisi tulla muuttumaan kelpoisuuden antaneesta koulutuksesta vain täydennyskoulutustyyppiseksi. Näin palaamme pian takaisin 70- luvulle, jolloin toteutettiin ammatillisille opettajille erilaisten opiskelijoiden tukemiseen lyhytkursseja.

Reformin myötä ryhmäkoot ovat suurentumassa, lähiopetuksen määrä vähenemässä ja yksilölliset polut lisääntymässä, joten tarvetta ammatillisille erityisopettajille ja erityisesti heidän osaamiselleen on nähdäksemme entistä enemmän. HOKSaamisessa tulee huomioida erityinen tuki, jolloin erityisopettajien ammattitaitoa tarvitaan, tähän ei opinto-ohjaajilla ole riittävää osaamista.

Toivomme, että ammatilliset erityisopettajat tuovat omissa oppilaitoksissaan esille omaa asemaansa erityisen tuen osaajina ja pyrkivät vaikuttamaan siihen, että myös yleisten ammatillisten erityisopettajien kelpoisuus ja asiantuntijuus turvataan myös tulevaisuudessa. Kun mietimme tulevaa, niin usko tulevaisuuteen, mutta älä unohda vaikuttaa siihen!

AEO ry hallitus: Raija Hituri, Jaana Manninen, Merja Mäenpää, Tarja Mäenpää, Markku Polamo, Anne-Kristiina Puhakainen, Päivi Pynnönen ja Kirsi Tuovinen, puheenjohtaja