Muutos on vääjäämätöntä, kasvu on valinnaista.
(John Maxwell)  

Elämme jatkuvan (kiihtyvän) muutoksen aikaa. Sitä emme voi valita. Varmasti voimme ainoastaan vaikuttaa omaan tapaamme suhtauta meneillään oleviin muutoksiin valitsemalla mihin suuntaamme energiaa. Käymmekö vanhoja taisteluita aina uudestaan ja uudestaan kunnes väsymme vai pyrimmekö aktiivisesti rakentamaan jotakin uutta.  

Oppijan oikeus -opettajan taito -hanke on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama opettajankoulutuksen kehittämishanke. Siinä on mukana neljä yliopistoa ja viisi ammatillista opettajakorkeakoulua. Hanke alkoi lokakuussa 2018 ja päättyy syyskuussa 2021. Hankkeella tuetaan opettajan-, erityisopettajan- ja opinto-ohjaajan koulutusten kehittymistä uudistuneen ammatillisen- ja lukiokoulutuksen lainsäädännön suunnassa. Hankkeen painotus on erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden oppimiseen ja ohjaukseen liittyvässä toiminnassa. Tavoitteena on tutkimuksen ja koulutuksen kentältä hankitun tiedon avulla tukea opettajan koulutusten kehittämistyötä opetussuunnitelmien, opetusmateriaalin ja erilaisten kumppanuusmallien kautta. 

Hanke jakautuu kolmeen eri teema-alueeseen

  1. Opetussuunnitelmien pedagoginen kehittäminen. Teema-alueella on tehty tutkimus ja julkaisu Leena Kaikkonen (toim.)  erityisopettajat ammatillisen koulutuksen kentällä tutkimus työn muutoksista. Erityisopettajankoulutusten opetussuunnitelmia on vertailtu ja siitä on tulossa artikkeli ensi syksyyn mennessä. Hankkeen sivuilta löytyy tähän tematiikkaan blogipostauksia, artikkeleita sekä podcasteja. 
  1. Opettajankoulutusten yhteinen opetustarjonta erityisopetuksen ja opinto-ohjauksen alueilta. Teema-alueella on tuotettu opetusmateriaalia opiskelijan hyvinvointiin liittyen. Samoin opettajankoulutuksen etiikkaan ja eettiseen toimintaan koulutustoiminnassa yleensä on kiinnitetty huomiota. Hankkeen sivuilta löytyy runsaasti erilaista materiaalia mm. esteettömyydestä ja saavutettavuudesta, oppilaitosturvallisuudesta sekä ohjauksen käytänteistä ja ohjausmuodoista ammatillisessa koulutuksessa. 
  1. Kohti uutta toimintakulttuuria. Uudenlaista toimintakulttuuria on tarkasteltu erilaisten aluellisten. ja muiden yhteistyömallien myötä. Toimijoina tässä ovat olleet yliopistot, ammattikorkeakoulut, kolmannen sektorin toimijat sekä toisen asteen koulutuksen järjestäjät yhdessä. Tuloksista ja tuotoksista voidaan mainita mm. podcastit ”Toisen asteen opiskelijoiden hyvinvointi ja tuen tarve sekä videossa Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan ohjaus nivelvaiheissa”. 

Tulevaisuus näyttää myös koulutuksen osalta siltä, että meidän on pystyttävä reagoimaan opiskelijoiden tarpeisiin nopeammin ja joustavammin. Tähän vaateeseen ei voida vastata, ellei sitä huomioida koulutusorganisaatioissa sekä rakenteiden että yksilöiden tasolla.   Verkostoissa tapahtuva toiminta tarkoittaa myös informaalin ja formaalin oppimisen välisen suhteen tarkastelua ja oppimisympäristöjen välisten raja-aitojen madaltumista. Tulevaisuuden toimintamalleja kartoitetaan ja haetaan Oppijan oikeus – opettajan taito -hankkeessa. Hankkeessa on luotu ja kartoitettu erilaisia yhteistyö- verkostomalleja toisen asteen koulutuksen toimijoille erityisen tuen ja ohjauksen tiimoilta. Kattavasti ne löytyvät Oppijan oikeus – opettajan taito -hankkeen sivuilta.  

Mäkihonko ja Seppälä (2010) toteuttivat osana Oppijan oikeus -opettajan taito -hanketta kyselyn toisen asteen opettajille viime vuonna teemalla: opettajien asenteet inklusiivisuuteen ja oppimisen tuen järjestämiseen. Tässä Kohdejoukkona oli koko toisen asteen opetushenkilöstö Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä.  

Kyselyyn osallistuneet omasivat hyvinkin myönteisen inkluusioasenteen mutta samalla he eivät ajatelleet inkluusion koskevan aivan kaikkia opiskelijoita. Epäilyinä nousivat esiin liian heterogeeniset ryhmät eli voidaanko opetusta toteuttaa pedagogisesti optimaalisesti ja tehokkaasti kun opiskelijat omaavat hyvin erilaisia opiskeluvalmiuksia. Resurssien puute ja ryhmäkoot laadukkaan inklusiivisen opetuksen esteinä nousivat myös esille.  Nämä samat asiat nousivat esille myös ammatillisille erityisopettajille tehdyssä kyselytutkimuksessa, minkä tuloksista saamme julkaisun piakkoin.  Erityisesti näyttää esille nousevan kysymys siitä, miten oppimisen tuki järjestetään oppilaitoksissa. Tämä on tärkeää jo siitäkin syystä, että koulutuksen järjestäjät päättävät nykylainsäädännön mukaan pitkälle itse sen, millä tavoin opiskelijoita konkreettisesti tuetaan ja ohjataan. Ministeriön ja Opetushallituksen rooli näyttää olevan pienenemään päin opetuksen ja oppimisen tuen käytännön järjestelyjen suhteen. 


Vahvuuksien kautta 

Niin kuin hyvin tiedämme, on oppimista viisasta lähestyä aina vahvuuksista käsin. Hankkeemme vahvuuksia ovat kattava verkosto, innokkaat ja idearikkaat toimijat sekä riittävä vapaus toimia omien alueellisten tai teemallisten motiivien suunnassa. Liitän tähän loppuun vielä kuvan mietittäväksi vahvuuksien aikaperspektiivistä. (Ruutu ja Salmimies 2016). Se toiminee myös näkökulmana sekä koulutusorganisaatioiden ja ammattilaisten että opiskelijoiden kehittymisen suhteen.  

Hankkeen loppuseminaari toteutetaan yhdessä ammatillisten erityisopettajien päivien kanssa joko verkossa tai Hämeenlinnassa tilanteen mukaan 17.9.2021. Parhaiten tulevista julkaisuista ja tapahtumista saa seuraamalla hankkeen sivuja sekä tiedottamista eri kanavilla: 

https://www.hamk.fi/projektit/oppijanoikeus/

Blogi: https://blog.hamk.fi/oppijanoikeus/ 
Facebook: Oppijan oikeus – opettajan taito 
Twitter: @oppijanoikeus #oppijanoikeus  

Simo Uusinoka
toimii lehtorina Hämeen ammattikorkeakoulussa ja projektipäällikkönä Oppijan oikeus -opettajan taito -hankkeessa.