Opetusneuvos Kaisa Räty 
kaisa.raty@oph.fi

Oppivelvollisuuden laajentaminen

• Oppivelvollisuuden jatkuminen 18 ikävuoteen asti 
• Toisen asteen maksuttomuus
• Nivelvaiheen kehittäminen (hakeutuminen, ohjaus, nivelvaiheen koulutukset)

Linkki hallituksen esitykseen: https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Documents/HE_173+2020.pdf
Ministerin tiedotustilaisuus 15.10.2020: https://areena.yle.fi/1-50654081

Oppivelvollisuus 18 ikävuoteen asti 
• Suomessa vakinaisesti asuvat lapset/nuoret ovat oppivelvollisia.
• Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, jona lapsi täyttää seitsemän vuotta.
• pidennetty oppivelvollisuus säilyy nykyisellään 
• Oppivelvollisuus päättyy, kun oppivelvollinen täyttää 18 vuotta tai kun oppivelvollinen on hyväksytysti suorittanut ylioppilastutkinnon tai ammatillisen tutkinnon tai niitä vastaavan ulkomaisen koulutuksen. 

Oppivelvollisuutta voi suorittaa 
Perusopetuksessa, lukiossa tai ammatillisessa perustutkinnossa 
• erilaisissa nivelvaiheen koulutuksissa ja erityisryhmille suunnatuissa  koulutuksissa 
– tutkintokoulutukseen valmentava koulutus v. 2022 
– kansanopistojen oppivelvollisille suunnattu koulutus v. 2021 
– työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus (TELMA) 
– aikuisten perusopetus, jos ei perusopetuksen päättötodistusta tai puutteellinen  kielitaito (maahanmuuttajat) 

Hakeutumisvelvollisuus 
• Oppivelvollinen on velvollinen hakeutumaan toisen asteen koulutukseen  päättäessään perusopetuksen tai valmentavan koulutuksen 
• Pääasiallinen hakeutumisväylä yhteishaku 
• Jatkuva haku kesän aikana tai jos oppivelvollinen valmistuu kesken  lukuvuoden

Ohjaus- ja valvontavastuut 

Huoltajalla vastuu siitä, että oppivelvollinen suorittaa oppivelvollisuuden

Perusopetuksella / nivelvaiheen koulutuksella siihen asti, kun  oppivelvollinen on aloittanut opinnot toisen asteen koulutuksessa tai OKM:n määräämään päivään elokuussa 
– Tehostettu henkilökohtainen opinto-ohjaus 

Toisen asteen oppilaitoksella 
– Opintojen etenemisen seuranta 
– Niiden opiskelijoiden ohjaus, jotka aikeissa keskeyttää opinnot 
– Ohjaus jatko-opintoihin liittyvään hakeutumiseen valmistumista seuraavan vuoden ajan

Asuinkunnalla silloin, kun oppivelvollisella ei ole opiskelupaikkaa

Maksuttomuus 

• Koulutus on opiskelijalle maksutonta, kun opiskelija 
– suorittaa ensimmäistä toisen asteen tutkintoaan ja 
– on aloittanut opintonsa ennen 18 vuoden ikää. 

• Maksuttomuus jatkuu sen kalenterivuoden loppuun saakka, jolloin opiskelija  täyttää 20 vuotta. 

• Osaamisen hankkimiseksi tarvittavat oppimateriaalit sekä työvälineet,  -asut ja -aineet ovat maksuttomia. Samoin erilaiset tutkinnon suorittamiseksi  välttämättömät pätevyydet ja lupakortit. 

• Maksuttomia eivät kuitenkaan ole erityistä harrastuneisuutta painottavissa  koulutuksissa tarvittavat välineet (esim. soittimet ja urheiluvälineet). 

• Vapaaehtoisesta opintoja täydentävästä toiminnasta voidaan periä maksuja

• Matka- ja majoituskorvaukset, asuntolatoiminta

Tiedonsaantioikeus 

• Hakeutumisvaiheessa oikeus saada tieto opiskelijan aiemmista koulutuksista, keskeyttämisistä ym. voidakseen arvioida maksuttomuutta. 

• Oppivelvollisen siirtyessä toisen koulutuksen järjestäjän koulutukseen, tulee  aikaisemman koulutuksen järjestäjän salassapitosäännösten estämättä  viipymättä toimittaa uudelle koulutuksen järjestäjälle oppivelvollisen  koulutuksen järjestämisen kannalta välttämättömät tiedot.  
– Tietoja luovuttavan koulutuksen järjestäjän tulisi harkita, mitkä tiedot se katsoo  välttämättömiksi.  
– Säännöksessä tarkoitetut tiedot liittyvät useimmiten opiskelijan erityisen tuen tarpeeseen

• Rehtorilla ja oppivelvollisen opetukseen osallistuvalla opettajalla on oikeus  saada oppivelvollisen koulutuksen järjestämisen kannalta välttämättömät  tiedot opiskelijahuoltotyöhön osallistuvilta salassapitosäännösten estämättä.

Oppivelvollisuuden keskeyttäminen 

• Oppivelvollisella on oikeus keskeyttää oppivelvollisuuden suorittaminen 
– pitkäaikaisen sairauden tai vamman vuoksi 
– äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan ajaksi 
– vähintään kuukauden kestävän tilapäisen ulkomailla oleskelun ajaksi 
– oppivelvollisuuden suorittamisen estävän elämäntilanteeseen liittyvän muun painavan syyn  vuoksi. 

• Tehdään oppivelvollisen tai hänen huoltajansa hakemuksesta 

• Yleensä keskeyttäminen on määräaikainen. Toistaiseksi voidaan keskeyttää  vain niissä tilanteissa, että tilanne on luonteeltaan pysyvä.

Voimaantulo 

• Oppivelvollisuuslaki voimaan 1.8.2021 

• Perusopetuksen ohjaus- ja valvontavastuu tulee voimaan kuitenkin jo  1.1.2021

• Koskee ensimmäisen kerran perusopetuksen keväällä 2021 päättäviä nuoria (ei koske niitä, joiden oppivelvollisuus on päättynyt viimeistään 31.12.2020) 

• Tulee voimaan ikäluokka kerrallaan 

• Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus 1.8.2022

Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus 

• Lisäopetus, VALMA-koulutus ja LUVA-koulutus lakkaavat ja uusi  tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (TUVA) alkaa 1.8.2022 

• TUVA-koulutuksessa opiskelijalla on mahdollisuus 
– suorittaa lukion oppimäärään kuuluvia opintoja  
– suorittaa ammatillisten perustutkintojen osia ja osien osa-alueita 
– korottaa perusopetuksen päättötodistuksen arvosanoja
– vahvistaa suomen tai ruotsin kielen taitoaan 

• Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma ja  henkilökohtainen opintopolku 

• Tavoitteena sellaiset valmiudet, että voi siirtyä toisen asteen koulutukseen

Koulutuksen sisältö 

TUVA-koulutuksen osat  
(luonnos, viikkomäärät ja niiden painotukset pitää vielä tarkemmin arvioida) 

• Uraohjaus (1-10 viikkoa) 
• Perustaitojen vahvistaminen (1-30 viikkoa) 
• Lukiokoulutuksen opinnot ja niihin valmentautuminen (1-30 viikkoa)
• Ammatillisen koulutuksen opinnot ja niihin valmentautuminen (1-30 viikkoa)
• Työelämätaidot ja työelämässä tapahtuva oppiminen (1-20 viikkoa)
• Arjen ja yhteiskunnallisen osallisuuden taidot (1-20 viikkoa)
• Valinnaiset koulutuksen osat (1-10 viikkoa)

Opiskelun ohjaus ja tuki TUVA-koulutuksessa 

• Ohjauksella vahva rooli koulutuksessa 

• Jokaiselle tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma / HOKS 

• Opiskelijalla on oikeus saada erityistä tukea, jos hän oppimisvaikeuksien, vamman,  sairauden tai muun syyn vuoksi tarvitsee pitkäaikaista tai säännöllistä erityistä oppimisen ja  opiskelun tukea koulutuksen perusteiden mukaisten tavoitteiden saavuttamiseksi. 

• Tuen tarpeet kartoitetaan koulutuksen alkaessa tai tarpeiden ilmetessä
– Huom! Jos perusopetuksessa erityisen tuen päätös -> tuen tarve tulee arvioida

• Tehdään päätös erityisestä tuesta 

• Tuen muodot kirjataan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan / HOKSiin

TUVA-perusteen aikataulu 

– Asiantuntijaryhmä työskentelee syksyn 2020 
– Webinaarit + luonnoskommentointi 21.9. – 9.10.2020 
– Lausuntokierros kun laki on hyväksytty, noin tammikuu 2021
– Määräys annetaan ja julkaistaan viimeistään toukokuussa 2021
– Tiedotus- ja koulutustilaisuudet syksy 2021 
– Koulutuksen järjestäjä tekee paikallisen suunnitelman 
– Määräys tulee voimaan 1.8.2022 

Katri Kuukka katri.kuukka@oph.fi, Riia Palmqvist riia.palmqvist@oph.fi, Kaisa Räty kaisa.raty@oph.fi

Koulutus- ja osaamistaso nousevat kaikilla  koulutus-asteilla 

• Laadukas perusasteen koulutus: hyvät perusvalmiudet kaikille sekä selkeä  jatko-opinto- ja urasuunnitelma 

• Laadukas toisen asteen koulutus 
– Henkilökohtaistaminen ja yksilölliset polut 
– Yhteisöllisyys ja osallisuus huomioitu – Ohjaus, erityinen tuki ja opiskeluhuolto järjestetty kaikille tarvitseville

• Opettajien asenteet ja osaaminen ajan tasalla

Jokainen perusasteen päättävä suorittaa  vähintään toisen asteen koulutuksen 

• Ohjauksen merkitys 
– miten mahdollisimman moni valitsee oikean alan, tehostettu opinto-ohjaus perusopetuksen 8. ja 9.luokalla 
– miten mahdollistetaan alan vaihto tarvittaessa 

• Oikeus osata -ohjelma
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162326/Opinto-ohjauksen%20kehitt%C3%A4misohjelma.pdf

• Erityisen tuen ja opiskeluhuollon merkitys 
– ”meidän opiskelijalle paras mahdollinen tuki” 
– opiskeluhuollon mitoitus valmisteilla 

• Koulutuksen läpäisyn tukeminen 
– Zoomi + erilaiset kehittämishankkeet -> toimivien keinojen levittäminen

• Hyvinvointijohtaminen  
Hyvinvointijohtaminen ammatillisissa oppilaitoksissa: https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/hyvinvointijohtaminen_ammatillisissa_oppilaitoksissa.pdf

Oppivelvollisuuden laajentaminen 
https://www.oph.fi/fi/kehittaminen-ja-kansainvalisyys/kansalliset-verkostot-ja hankkeet/oppivelvollisuuden-laajentaminen