Työelämässä tarvittavien taitojen harjoittelu on tärkeässä asemassa erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille ammatillisessa koulutuksessa. Niiden kehittämiseen voidaan käyttää monenlaisia luoviakin keinoja. Hankkeessa Oppimisen taika – Sosiaalinen sirkus työelämätaitojen tukena (ESR 2019-2021) luodaan työtapoja, jossa sosiaalisen sirkuksen keinoin kehitetään työelämässä tarvittavia taitoja. Hankkeessa Ammattiopisto Live, Sirkus Magenta sekä Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu ovat yhdistäneet voimansa työelämätaitojen kehittämiseksi luovilla tavoilla. 

Sosiaalisessa sirkuksessa periaatteena on, että sirkus sopii kaikille. Jokainen voi löytää sirkuksen lajien kirjosta vahvuuksiaan ja kokea onnistumisen iloa. Sosiaalinen sirkus on väline uuden oppimiseen. Se tukee monia työelämän ja arjen kannalta tärkeitä taitoja: vuorovaikutusta, itseluottamusta, oman osaamisen näkyväksi tekemistä, epäonnistumisten sietämistä, itseilmaisua, esillä oloa ja pitkäjänteisyyttä. Luovaa liikuntaa ja taidetta yhdistävä sirkus lisää fyysistä aktiivisuutta ja osallisuuden kokemuksia. Se sopii monenlaisille oppijoille ja taidoiltaan erilaisille ihmisille. Yhdessä tehtävät harjoitukset myös vahvistavat luottamusta ja yhteisöllisyyttä osallistujien välillä. 

Ammattiopisto Liven opettajat, ohjaajat ja opiskelijat ovat päässeet perehtymään sirkuksen saloihin Sirkus Magentan taitavien ohjaajien opissa. Saatuja oppeja on sovellettu vaativan erityisen tuen opiskelijoiden kanssa. Sirkuksen hyödyntämisen tueksi opetuksessa ja ohjauksessa on tekeillä sirkusharjoitusten korttipakka. Hankkeessa on myös kehitetty Haaga-Helian toimesta työkirja valokuvan voimauttavaan käyttöön opetuksessa ja ohjauksessa. Valokuvan avulla opiskelija voi tuoda esille vahvuutensa, toiveensa ja tavoitteensa. Valokuva auttaa tekemään omaa osaamista näkyväksi sekä itselle että toisille. Valokuvan voimauttava käyttö voidaan yhdistää sirkusharjoituksiin tai käyttää itsenäisenä menetelmänä opetuksessa ja ohjauksessa. 

Palaute on ollut innostavaa niin henkilöstön kuin opiskelijoiden osalta. Sitä on kerätty sekä kirjallisesti että suullisesti sirkusryhmiin osallistuneilta. Opettajat ja ohjaajat ovat kokeneet saaneensa uusia monipuolisia työkaluja. Yllättävänä sivutuotteena useat henkilöstön jäsenet ovat korostaneen sirkuksen positiivisia vaikutuksia työhyvinvoinnille.  Opiskelijat ovat kuvanneet sirkusta mukaansatempaavaksi. Moni kertoo myös uskaltaneensa yrittää uusia asioita. Eräältä opiskelijalta saatu palaute kiteyttää hyvin sen, mitä hankkeessa on tavoiteltu: 

On sitä oppinut ainakin arvostamaan itseään. Se on ollut vähän hakusessa, oon oppinut arvostamaan omia taitojani ja itseäni enemmän. Sosiaalinen kanssakäyminen, sitä joutuu töissäkin tekemään. Tää on auttanut itsetuntoon ja kykyyn ottaa riski. Myös antaa itselle luvan epäonnistua. Oon ollut vähän kriittinen itseäni kohtaan ennen kuin tulin tähän sirkusryhmään.”

Kirjoittaja Salla Ancker toimii projektikoordinaattorina Oppimisen taika -hankkeessa.