Hyvä AEO-väki,  

toivomme, että joulun aika antoi uusia voimia haastavan vuoden jälkeen uuteen vuoteen,  jonka alussa on heti aika vaikuttaa ammatillisen erityisopetuksen tulevaisuuteen. 

Hallitus antaa alkuvuodesta 2021 eduskunnalle koulutuspoliittisen selonteon, joka  kohdistuu koko koulutusjärjestelmään. Selonteolla luodaan tilannekuva koulutuksen  nykytilasta sekä tavoitetila tulevaisuuteen. Koulutusselontekoluonnos on  lausuntokierroksella, joka päättyy 22.1.2021. Selontekoluonnokseen voi tutustua ja ottaa  sen sisältöön kantaa lausuntopalvelussa. 

Tallenne koulutuspoliittisen selonteon lausuntokierroksen avaustilaisuudesta 14.12.2020


Tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen perusteiden laatiminen 

Osana oppivelvollisuuden laajentamista uudistetaan nivelvaiheen koulutuksia, eli erilaisia  toisen asteen koulutukseen valmentavia koulutuksia. Uuden tutkintokoulutukseen  valmentavan koulutuksen (TUVA) on tarkoitus yhdistää aiemmat nivelvaiheen koulutukset  eli perusopetuksen lisäopetuksen (kymppiluokka), lukioon valmentavan koulutuksen (LUVA)  ja ammatilliseen koulutuksen valmentavan koulutuksen (VALMA). Uusi koulutus alkaa  1.8.2022. 

Opetushallitus on syksyn 2020 aikana valmistellut luonnoksen TUVA-koulutuksen  perusteista yhdessä asiantuntijaverkoston kanssa. 

TUVA-koulutuksen perusteiden laatimisen aikataulu 
∙ perusteluonnos nähtävillä (huom. perusteluonnos tarkentuu yhä): linkki perusteluonnokseen 
∙ perusteluonnoksen kääntäminen tammikuussa 2021 
∙ lausuntokierros helmikuussa 2021 
∙ valmiin perusteen julkaiseminen huhtikuu 2021 
∙ paikallisten toteuttamissuunnitelmien laatiminen lukuvuoden 2021-2022 aikana
∙ perusteet tulevat voimaan 1.8.2022 

Opetushallitus järjestää kevään aikana seuraavat webinaarit (aiheet täsmentyvät  tammikuun aikana):  
∙ Kohti uutta TUVA-koulutusta 9.2.2021 kello 8-9 linkki webinaariin
∙ Kohti uutta TUVA-koulutusta 16.3.2021 kello 8-9 linkki webinaariin
∙ Kohti uutta TUVA-koulutusta 14.4.2021 kello 8-9 linkki webinaariin
∙ Kohti uutta TUVA-koulutusta 11.5.2021 kello 8-9 linkki webinaariin


Uutta tuoretta luettavaa ammatillisen erityisopetuksen kentältä 

Ammatillisen koulutuksen erityisopettajien työtä koskeva tutkimus on julkaistu. Tässä  julkaisussa raportoidaan vuonna 2019 tehty tutkimus ammatillisen koulutuksen  erityisopettajien työn muutoksista heidän itsensä arvioimana. Erityisopettajat totesivat, että  ammatillisen koulutuksen uudistuksen jälkeinen muutosprosessi vaatii vielä jäsentämistä  ammatillisen koulutuksen arjessa niin johtamisessa, pedagogiikassa, henkilöstön  osaamisessa kuin työelämäyhteistyössäkin, mutta myös erityisopettajien oman  asiantuntijuuden, työn ja aseman jäsentämisessä. 

Tutkimuksen tuloksia peilattiin myös vastaaviin tutkimustuloksiin ammatillisten  erityisopettajien työstä kymmenen vuoden takaa. Näin saatu pidempi perspektiivi  ammatillisten erityisopettajien työhön osoittaa, että yksilöllisyys lähestymistapana  ammatillisessa koulutuksessa vahvistuu mutta erityisopettajien rooli yksilöllisten  oppimisprosessien suunnittelussa ja toteutuksessa painottuu aiempaa enemmän  konsultatiiviseen työhön sekä monialaiseen yhteistyöhön oppilaitosten sisäisissä ja  ulkoisissa verkostoissa. Tutkimuksesta on tulossa webinaari kevään aikana. 

Julkaisun tiedot ja linkki verkkoversioon:
https://www.jamk.fi/fi/Tutkimus-ja kehitys/JAMKin-julkaisut/Julkaisuja/erityisopettajat-ammatillisessa-koulutuksessa– jamkjulk294/ 


Puheenvuoroja vaativasta erityisestä tuesta – julkaisu  

Mitä on ammatillisen koulutuksen vaativa erityinen tuki? Millaista koulutusta vaativan  erityisen tuen opiskelijoille järjestetään? Toteutuuko yhdenvertaisuus? Mitä voi olla 

vaativan erityisen tuen erityinen pedagogiikka? Mitä on vaativan erityisen tuen opiskelijan  yhteiskunnallinen osallisuus? Näihin kysymyksiin haetaan vastausta käsillä olevassa  julkaisussa, joka on syntynyt kokeneiden ammatillisen erityisopetuksen ja vaativan erityisen  tuen kehittäjien toimesta.  

Julkaisun punainen lanka on yhteistyö. Kaikki artikkelit linkittyvät siihen: yhdenvertaisuus  edellyttää onnistuakseen yhteistyötä yli oppilaitos- ja organisaatiorajojen,  moniammatillisesti, verkottuen, monenlaisissa oppimisympäristöissä. Vaativan erityisen  tuen erikoistumiskoulutuksen pilotti toteutettiin 2019–20 JAMKn koordinoimana.  Puheenvuorot tähän julkaisuun on kirjoitettu osana tätä pilottitoteutusta. Näistä  muodostuu rikas ja elävä ajankuva ammatillisen koulutuksen arjesta vuoden 2018  lainsäädäntöuudistuksen jälkeen. 

Julkaisun tiedot ja linkki verkkoversioon:
https://www.jamk.fi/fi/Tutkimus-ja kehitys/JAMKin-julkaisut/Julkaisuja/puheenvuoroja-vaativasta-erityisesta-tuesta– jamkjulk293/  


Vaativan erityisen tuen erikoistumiskoulutuksen pilotti saa jatkoa 

Haku seuraavaan vaativan tuen erikoistumiskoulutukseen tapahtuu 1.10.2020– 31.1.2021 sähköisellä hakulomakkeella. Koulutuksessa on 40 aloituspaikkaa. Koulutus  alkaa maaliskuussa 2021 ja päättyy toukokuussa 2022.  

Koulutuksen tavoitteena on laaja-alainen ammatillisen koulutuksen vaativan erityisen tuen  asiantuntijuus, koulutukseen osallistuvien henkilökohtainen kehittyminen ja alan  kehittäminen asiantuntijoiden yhteistyöllä.

Koulutuksessa muodostuu monipuolinen asiantuntijoiden verkosto kouluttajien,  koulutukseen osallistuvien, heidän taustaorganisaatioidensa ja muiden koulutuksen  toteutukseen osallistuvien tahojen kesken.  

Tutustu koulutukseen! 

Tällä hetkellä on hakuaika ammatillisiin opettajakorkeakouluihin 5.–21.1.2021 

Vinkkaa kaverille tai hae itse opiskelemaan! Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa voit  suorittaa 
∙ Ammatillisen opettajankoulutuksen (60 op) 
∙ Ammatillisen erityisopettajankoulutuksen (60 op) 
∙ Ammatillisen opinto-ohjaajankoulutuksen (60 op). 

Hae koulutuksiin ammatillisten opettajakorkeakoulujen yhteisessä haussa. Täytä  hakulomake hakuaikana Opintopolussa. Opettajakorkeakoulut noudattavat  opiskelijavalinnassa yhteisiä valintaperusteita. Opettajakorkeakoulut järjestävät opetusta  useilla eri paikkakunnilla, ja lisätietoja opiskelumuodoista löydät opettajakorkeakoulujen  sivuilta opiskelemaan.  

∙ Haaga-Helia ammattikorkeakoulu (HAAGA-HELIA), Ammatillinen opettajakorkeakoulu 
∙ Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK), Ammatillinen opettajakorkeakoulu
∙ Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK), Ammatillinen opettajakorkeakoulu
∙ Oulun ammattikorkeakoulu (OAMK), Ammatillinen opettajakorkeakoulu
∙ Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK), Ammatillinen opettajakorkeakoulu 


Keväällä mahdollisuus osallistua moniin webinaareihin 

AEO tulee järjestämään kevään aikana jäsenistölleen webinaarit ammatillisen  erityisopetuksen lainsäädännöstä, maahanmuuttajien oppimisvaikeuksista, aikuisten  oppimisvaikeuksista ja työssä jaksamisesta. Lisäksi jokainen voi ilmoittautua kevään  verkkotapaamisiin esittelemään hyviä käytänteitä, hankkeiden tuotoksia, tutkimuksia tai  niihin voi ehdottaa kiinnostavia aiheita osoitteeseen ammatilliset.erityisopettajat@pp.inet.fi 

Kevään aikana jatkuu myös Ammattiopisto Luovin Erkkaa verkossa – luentosarja

Myös Kuntoutussäätiö järjestää seuraavat kaikille avoimet webinaarit 
∙ 10.2. klo 14-15.30 Digitaaliset työvälineet oppimisen tukena
∙ 16.2. klo 12-13 Mitä ovat kehitykselliset oppimisvaikeudet?
∙ 16.3. klo 14-15.30 Vinkkejä keskittymisen haasteisiin
∙ 14.4. klo 14-15.30 Oppimisen pulmat aikuisilla 

Lisätietoja ja ilmoittautuminen Kuntoutussäätiö koulutukset ja webinaarit 

Vaikutetaan ja virkistytään yhdessä vahvasti toimien kevään aikana
toivoo AEO:n hallitus