Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Ammatilliset erityisopettajat ry

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 

ammatilliset.erityisopettajat@pp.inet.fi

3. Rekisterin nimi

Ammatilliset erityisopettajat ry:n henkilötietorekisteri

4. Rekisteröidyt

Rekisterissä käsitellään yhdistyksen jäsenet ja kannatusjäsenet.

5. Rekisterin pitämisen ja henkilötietojen käsittelyn perusteet ja käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoituksena on rekisteröityjen henkilötietojen ajantasainen hallinta jäsenyyden aikana, sen ylläpito ja kehittäminen, tiedottaminen sekä markkinointi ja mahdollisten jäsentutkimusten tekeminen.

Henkilötietojen käsittely perustuu yhdistyksen lainsäädännölliseen velvoitteeseen ylläpitää jäsenrekisteriä sekä henkilön itsenä antamaan suostumukseen.

6. Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisterissä käsitellään yhdistyksen jäsenien henkilö- ja yhteystietoja sekä muita jäsenyyteen liittyviä tarpeellisia tietoja.

Näitä tietoja ovat:

• Rekisteröidyn etu- ja sukunimi;

• Rekisteröidyn kotiosoite;

• Rekisteröidyn sähköpostiosoite;

• Rekisteröidyn puhelinnumero

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterien tiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään.

8. Tietojen luovutus ja siirtäminen

Tiedot luovutetaan vain rekisteröidyn suostumuksella.

9. Tietojen suojaus

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina, pääsääntöisesti sähköisessä muodossa. Aineistoa voi olla väliaikaisesti manuaalisessa muodossa. Paperilla olevat tiedot säilytetään lukkojen takana, jonne on pääsy vain asianmukaisilla henkilöillä.

Sähköinen jäsenrekisteri on vain Ammatilliset erityisopettajat ry:n hallituksen saatavilla, henkilökohtaisten käyttäjätunnusten ja salasanan takana. Varmuuskopio rekisteristä yhteyshenkilöllä, erillisen salasanan takana.

10. Tietojen käsittelyn kesto

Tietoja käsitellään niin kauan, kun henkilö on Ammatilliset erityisopettajat ry:n jäsen.

11. Tietojen käsittelijät

Rekisterin tietoja käsittelevät Ammatilliset erityisopettaja ry:n hallituksen jäsenet.

12. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Tietojen käsittelyyn ei sisälly automaattista päätöksentekoa tai profilointia.

13. Rekisteröityjen oikeudet

Jokainen rekisteriin merkitty henkilö voi tarkastaa mitä tietoja hänestä on yhdistyksen jäsenrekisteriin merkitty ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, on tietojen tarkastuspyyntö esitettävä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle. Pyynnön esittäjää voidaan tarvittaessa pyytää todistamaan henkilöllisyytensä.

14. Yhteydenotot

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle.

15. Muutokset tietosuojaselosteessa

Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, voimme informoida näistä myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse tai laittamalla sivuillemme asiasta ilmoituksen. Suosittelemme, että käytte säännöllisesti sivuillamme ja huomioitte mahdolliset muutoksemme selosteessa.