Puheenjohtaja Päivi

Lehtori Päivi Pynnönen, HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Työskentelen lehtorina Hämeen ammattikorkeakoulussa erilaisissa kansallisissa ja kansainvälisissä opetuksen ja ohjauksen koulutuksissa ja projekteissa. Taustakoulutukseltani olen puheviestinnän opettaja, luokanopettaja, erityisopettaja ja opinto-ohjaaja sekä työnohjaaja. Pidän työssäni sen ihmisläheisyydestä, monipuolisuudesta ja laaja-alaisuudesta. Voin käyttää työssäni kaikkea osaamistani ja kehittäminen sekä kehittyminen ei siinä koskaan lopu.

Olen työssäni aina toiminut tiimeissä ja uskon yhteistyöhön niin opettajuudessa kuin yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa. Ammatilliset erityisopettajat ry:n puheenjohtajana minusta on hienoa, että yhdistyksemme kautta voimme yhdessä toimia aktiivisena vaikuttajana yhteiskunnallisen osallisuuden sekä laadukkaan ammatillisen koulutuksen erityisen tuen ja opetuksen tueksi ja turvaamiseksi. Tällä hetkellä asun Tampereella ja viikonloppuisin Längelmäellä. Vapaa-aikani kuluu maanviljelyn, musiikin ja matkailun parissa.

Varapuheenjohtaja ja rahastonhoitaja Tarja

Olen Tarja Mäenpää, toimin Koulutuskeskus Salpauksessa opinto-ohjaajana ja nivelvaiheen opona, Nopo-opona perusasteelle päin.

Sihteeri Heli

Olen Heli Pesonen. Asun Jyväskylässä. Työskentelen Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopistossa Äänekoskella TUVA vastuuopettajana/opinto-ohjaajana/erityisopettajana. AEO:n hallituksessa toimin sihteerinä.

Jäsensihteeri Anne-Kristiina

Terveiset Tampereelta! Olen Anne-Kristiina Puhakainen. Toimin AEOn hallituksessa jäsensihteerinä. Hallituksessa olen ollut kolmisenkymmentä vuotta eli saman ajan kuin olen ollut ammatillisena erityisopettajana nykyisessä Tredussa.

Tärkeimpinä asioina työssäni olen aina pitänyt opiskelijan aitoa kunnioittamista, kohtaamista ja välittämistä.

Jäsen Kaija 

Olen Kaija Peuna-Korpioja ja työskentelen Jyväskylän ammattikorkeakoulun Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa.

Harrastukseni ovat mökkeily, väitöskirjan työstäminen ja nonnailu.

Jäsen Kirsi 

Olen Kirsi Tuovinen, ammatillinen erityisopettaja. Tällä hetkellä toimin Ammattiopisto Spesiassa Jyväskylässä tutkintojen ja Tuvan koulutuspäällikkönä.

Harrastan puutarhanhoitoa ja kasvihuoneviljelyä.

Jäsen Taru

Olen Taru Koivisto ja toiminut lapsuuden toiveammatissa, opettajana, jo lähes kolme vuosikymmentä. Opettajanurani pisimmät ajanjaksot olen työskennellyt vaatetuksen opettajana ja erityisopettajana Pirkanmaalla sekä Kanta-Hämeessä. 

Hankemaailma on tullut vuosien saatossa tutuksi eri projekteissa erityisopetuksen ja digiosaamisen sekä osaamismerkkien kautta. Jatkan innolla opiskelua digitaalisessa ympäristössä ja yritän kehittää itseäni monipuolisesti myös opettajana. 

Omia akkuja latailen ympäri vuoden nauttimalla uimisen ja saunomisen rentouttavasta kokemuksesta, monipuolisesta liikkumisesta, valokuvaamisesta ja käsitöistä. LinkedInin kautta voidaan verkostoitua lisää https://www.linkedin.com/in/taru-koivisto-os-teerinen-46572ab2/.

Jäsen Anni

Anni Niva tässä hei! Työskentelen Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksella (TAKKissa) Opiskelijapalveluiden koordinaattorina ja opona. Aloitin talossa vuosituhannen alussa ruotsin ja englannin kouluttajana, mutta viimeiset kymmenkunta vuotta olen toiminut ohjauksen ja opiskelun tuen parissa. Myös opiskelijakuntatoiminta, opiskeluhyvinvointi ja yhteisöllisyys ovat lähellä sydäntäni (ja onnekseni myös työarkeani).


Työpäivistä palaudun osallistumalla yhdistystoimintaan, kuuntelemalla ja katselemalla dokumentteja, seuraamalla päivänpolitiikan käänteitä sekä tuulettamalla korvienväliä arki- ja kuntoliikunnalla.

Tiedottaja Kiira 

Olen Kiira Kyllönen ja toimin Hämeen ammattikorkeakoulussa kielten ja viestinnän lehtorina. Minulla on takanani yli 10 vuotta ammatillisessa koulutuksessa, pitkälti erityisoppilaitoksissa. 

Ensimmäiseltä ammatiltani olen suomen kielen opettaja, toiselta ammatillinen erityisopettaja ja kolmannelta laaja-alainen erityisopettaja.

Olen kiinnostunut ihmisten käyttäytymisestä, suomen kielen käytöstä sekä siitä, kuinka voimme saada ihmiset ympärillämme loistamaan.

Harrastan kävelyä, juoksua, kirjoittamista sekä elämän ihmettelyä ja keskeneräisyyden siedon harjoittelua. Kuva on eräältä juhlapäivältä - samaan aikaan menossa on muutto. Kuvastaa ammatillisen erityisopettajan työtä: usein on meneillään monta asiaa.

YHDISTYS

 
 

Ammatilliset erityisopettajat ry, AEO on perustettu tammikuun lopussa vuonna 1978. Yhdistys perustettiin kokoamaan yhteen ammattioppilaitoksissa ja myöhemmin erityisammattioppilaitoksissa toimivia opettajia.

Tarkoituksena oli luoda yhteinen foorumi, jossa voitaisiin nostaa esiin ammatillisen erityisopetuksen kysymyksiä, ongelmia, jakaa yhteisiä kokemuksia ja auttaa toisiamme jaksamaan tässä haastavassa työssä. Ammatilliset erityisopettajat ry. ei ole edunvalvontayhdistys, vaan paremminkin aatteellinen yhdistys ja yhteen saattava foorumi.

Yhdistys seuraa tarkasti ammatillisen erityisopetuksen kehitystä, muutoksia ja ongelmakohtia pyrkien ottamaan niitä esille neuvottelevissa organisaatioissa kuten esim: AO, OAO ja OAJ.

Yhdistys järjestää vuosittain opintopäivät jossakin oppilaitoksessa, jonka opettajayhdistys kokoaa ohjelman ja huolehtii käytännön järjestelyistä. Opintopäivien tarkoituksena on kokoontua yhteen jakamaan ajatuksia ja käymään keskustelua työhön liittyvistä kysymyksistä.

Yhdistyksen säännöt

Ammatilliset erityisopettajat ry

Säännöt sisältävät yhteensä 24 kohtaa

1 §

NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE

Yhdistyksen nimi on Ammatilliset erityisopettajat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja sen toiminta-alueena on koko maa.

2 §

YHDISTYKSEN TARKOITUS

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia jäsentensä yhteishengen ja yhteenkuuluvuuden edistäjänä ja etujärjestönä.

1. Palkkauksen ja sosiaalisten etujen parantamiseksi

2. Oikeudellisen aseman turvaamiseksi

3. Työ olosuhteiden parantamiseksi

4. Ammattitaidon kehittämiseksi

5. Yhteyden ylläpitämiseksi sekä koti- että ulkomaalaisiin vastaaviin järjestöihin sekä

6. Toimia ammatillisen koulutuksen ja alan tutkimustyön kehittämiseksi

3 §

TARKOITUKSEN TOTEUTTAMISTAVAT

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

1. Hoitaa ja valvoo jäsenkunnan etuja työehto-, virkaehto- ja muussa vastaavanlaisessa sopimustoiminnassa

2. Tekee esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja

3. Pyrkii kiinteään yhteistyöhön ammattikasvatus-, työsuojelu-, työvoimaviranomaisten, ammattijärjestöjen ja järjestökoulutusjärjestöjen sekä elinkeinoelämän edustajien kanssa

4. Järjestää kokouksia, kursseja, näyttelyjä, esitelmä- ja luentotilaisuuksia, juhlia, kilpailuja, retkiä ja jäsenkunnalleen opintomatkoja

5. Tiedottaa toiminnastaan

6. Edustaa jäseniä heitä yhteisesti koskevissa kysymyksissä

Toimintansa rahoittamiseksi yhdistys voi kantaa jäsenmaksuja, suorittaa varojen keräystä, ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja, hankkia ja omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta, perustaa rahastoja ja säätiöitä, järjestää arpajaisia sekä harjoittaa kioski-, majoitus- tai ravitsemisliikettä.

Tarvittaessa yhdistys hankkii asianomaisen luvan.

4 §

KIELI

Yhdistyksen kieli on suomi.

Yhdistyksen pöytäkirjakieli on suomi, mutta sen kokouksissa läsnäoleva on oikeutettu käyttämään myös ruotsia sekä saamaan käyttämällään kielellä pöytäkirjan liitteeksi lausuntonsa, joka kokouksessa luetaan myös suomeksi.

5 §

JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT PÄÄTÖKSET

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat päästä ammatillisissa oppilaitoksissa ammattia opettavat opettajat ja heihin verrattavat.

6 §

JÄSENEKSI LIITTYMINEN

Yhdistyksen hallitus hyväksyy jäsenet.

Jäsenyyttä koskeva liittymisanomus on tehtävä kirjallisesti hallitukselle. Hyväksymisestä tai hylkäämisestä on ilmoitettava kirjallisesti hakijalle. Hylkäävän päätökseen on oikeus hakea muutosta yhdistyksen kokouksella osoitetulla valituskirjeellä 30 vuorokauden kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jättämällä valituskirjelmä mainitussa ajassa hallitukselle.

Jäseneksi hyväksytty merkitään yhdistyksen jäsenluetteloon. Liittyessään yhdistykseen jäsen sitoutuu noudattamaan yhdistyksensääntöjä ja toimielinten päätöksiä.

7 §

EROAMINEN TAI EROTTAMINEN

Jäsenen, joka haluaa erota yhdistyksestä, on ilmoitettava siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

Jäsen voidaan hallituksen päätöksellä erottaa kun hänen virka- tai työsuhteensa alan opettajana muun kuin eläkkeelle siirtymisen vuoksi pysyvästi päättyy.

Jäsen erotetaan yhdistyksestä jos hän tahallisesti rikkoo tai kieltäytyy noudattamasta yhdistyksen sääntöjä tai sääntöihin perustuvia ohjeita.

Erottamisen suorittaa yhdistyksen hallitus.

Erottamispäätökseen voidaan hakea muutosta yhdistyksen varsinaiselle kokoukselle osoitetulla valituskirjelmällä 30 vuorokauden kuluessa erottamispäätöksen tiedoksisaannista, jättämällä valituskirjelmä mainitussa ajassa hallitukselle.

Eronnut tai erotettu jäsen menettää kaikki yhdistyksen jäsenoikeudet ja vapautuu jäsenvelvollisuuksista.

8 §

JÄSENMAKSU

Varsinainen jäsen on velvollinen vuosittain suorittamaan yhdistyksen varsinaisen kokouksen vahvistaman jäsenmaksun.

Sairauden, opiskelun, työttömyyden, asevelvollisuuden tai muun syyn takia väliaikaisesti työstä poissaolevalle hallitus voi hakemuksesta myöntää vapautuksen jäsenmaksusta.

Yhdistyksen kunnia puheenjohtaja, kunnia jäsen ja varsinainen jäsen, joka on siirtynyt eläkkeelle, on jäsenmaksusta vapaa.

9 §

KUNNIANOSOITUKSET

Yhdistys voi kutsua kunnia puheenjohtajakseen tai kunnia jäsenekseen henkilöä, joka on toiminut pitkäaikaisesti ja ansiokkaasti yhdistyksen tai ammattikasvatustyön hyväksi. Päätöksen kunnia puheenjohtajaksi tai kunnia jäseneksi kutsumisesta tekee yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä.

10 §

YHDISTYKSEN TOIMIELIMET

Yhdistyksen toimielimiä ovat yhdistyksen kokoukset ja hallitus.

Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous. Hallitus käyttää yhdistyksen toimeenpanovaltaa.

11 §

YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen varsinaisia kokouksia on vuosittain yksi. Varsinainen kokous pidetään loka-marraskuussa.

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään tarpeen vaatiessa, jos yhdistyksen hallitus niin päättää tai jos vähintään 1/10 yhdistyksen jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti hallitukselta vaatii.

Kokouksessa on jokaisella läsnäolevalla jäsenellä yksi henkilökohtainen ääni.

Kokousedustajat saavat edustaa valtakirjalla korkeintaan viittätoista jäsentä.

Käsiteltävinä olevat asiat päätetään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, ellei näissä säännöissä toisin sanota.

Äänten mennessä tasan ratkaisee vaaleissa ja suljetuissa lippuäänestyksissä arpa. Muissa asioissa päätökseksi tulee se estys, johon puheenjohtaja on yhtynyt.

12 §

VARSINAINEN KOKOUS

Yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa, joka pidetään loka-marraskuussa, päätetään seuraavat asiat:

I Kokouksen järjestäytyminen

1. Valitaan kokouksen puheenjohtajat, sihteerit, pöytäkirjantarkistajat ja ääntenlaskijat

2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Asetetaan tarvittavat kokouksen valiokunnat

4. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys

II Varsinaiset kokousasiat

5. Käsitellään yhdistyksen vuosikertomus ja päätetään sen hyväksymisestä

6. Esitetään yhdistyksen tilit edelliseltä kalenterivuodelta ja tilintarkastajien antama lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä

7. Hyväksytään yhdistyksen toimintasuunnitelma

8. Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten kokouspalkkiot ja matkakorvaukset sekä tilintarkastajien palkkio

9. Määrätään jäseniltä kannettavan jäsenmaksun suuruus ja kantotapa seuraavaksi kalenterivuodeksi

10. Hyväksytään yhdistyksen talousarvio

11. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi

12. Valitaan jäsenet erovuoroisten hallituksen tilalle ja heille henkilökohtaiset hallituksen varajäsenet

13. Valitaan kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja heille henkilökohtaiset varamiehet, joista kumpaisenkin ryhmän toisen jäsenen tulee olla hyväksytty tilimies, tarkastamaan seuraavan kalenterivuoden tilejä ja hallintoa.

14. Valitaan yhdistyksen edustajat ja varaedustajat eri toimielimiin ja kokouksiin

15. Päätetään kokousten koolle kutsumistavat

16. Hyväksytään yhdistyksen tiedotussuunnitelma

17. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut ja hallituksen esittämät asiat.

13 §

KOKOUSKUTSUT

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle yhdistyksen hallitus. Kutsu varsinaiseen kokoukseen toimitetaan vähintään 20 päivää ennen varsinaista kokousta ja ylimääräiseen kokoukseen vähintään 7 päivää ennen kokousta.

14 §

ALOITTEET

Asia, jonka jäsen haluaa esittää yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa käsiteltäväksi on kirjallisesti jätettävä hallitukselle helmikuun 1. päivään mennessä.

15 §

HALLITUS

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu vuodeksi kerrallaan valittava puheenjohtaja sekä kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittavat kuusi jäsentä, jokaisella varsinaisella jäsenellä on henkilökohtainen hallituksen varajäsen. Jäsenistä on erovuorossa vuosittain kolme, aluksi arvalla ratkaisten.

Hallituksen toimikausi alkaa varsinaisesta kokouksesta.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Sihteerin, rahastonhoitajan, tiedotussihteerin ja muut toimihenkilöt hallitus nimeään tarpeen mukaan.

16 §

HALLITUKSEN KOKOUKSET

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat sen tarpeelliseksi tai jos 2/3 hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Kokous on päätösvaltainen, kun yli puolet jäsenistä on saapuvilla. Hallituksen kokouksista laaditaan pöytäkirja joka tarkistetaan.

17 §

HALLITUKSEN TEHTÄVÄT

Hallituksen tulee hoitaa yhdistyksen asioita ja johtaa sen toimintaa yhdistyslain, näiden sääntöjen ja yhdistyksen kokousten päätösten mukaisesti.

Hallituksen tehtävä on

1. Edustaa yhdistystä

2. Kutsua koolle yhdistyksen kokoukset sekä valmistella niille tulevat asiat

3. Vastata yhdistyksen taloudenhoidosta

4. Panna toimeen yhdistyksen kokousten päätökset

5. Hyväksyä ja erottaa yhdistyksen jäsenet kuitenkin ottaen huomioon 9 §:n määräykset

6. Pitää yhdistyksen jäsenluetteloa

7. Laatia yhdistyksen vuosikertomus ja toimintasuunnitelma

8. Huolehtia yhdistyksen tilien laatimisesta ja tarkastuttamisesta sekä tehdä talousarvio

9. Laatia yhdistyksen tiedotussuunnitelma

10. Nimetä tarvittaessa avaukseen valiokuntia ja määrätä niiden tehtävät

11. Ottaa tarpeen mukaan yhdistyksen palvelukseen eri toimihenkilöt ja vapauttaa heidät tehtävistään

12. Suorittaa muut yhdistyksen toiminnan edellyttämät tehtävät

18 §

KELPOISUUS LUOTTAMUSTEHTÄVÄÄN

Yhdistyksen luottamustehtävään voidaan valita vain yhdistyksen jäsen.

Luottamustehtävään valitun on erottava tehtävästään, jos hän eroaa tai tulee erotetuksi yhdistyksen jäsenyydestä.

19 §

TIEDOTUSTOIMINTA

Tiedotukset jäsenille annetaan yhdistyksen varsinaisen kokouksen määräämällä tavalla. Muusta tiedotustoiminnasta vastaa yhdistyksen hallitus. Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle varsinaisen kokouksen päättämällä tavalla.

20 §

TILIT JA TILINTARKASTUS

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tulee toimittaa tilintarkastajille viimeistään 30 päivää ennen varsinaista kokousta.

Tilintarkastajien tulee suorittaa tilien ja hallinnon tarkastus sekä antaa lausuntonsa viimeistään 21 päivää ennen varsinaista kokousta.

21 §

NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

22 §

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia, jos asia on yhdistyksen kokouskutsussa mainittu, otettu kokouksen käsiteltäväksi ja muutosta on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa äänestyksessä annetuista äänistä.

23 §

YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Yhdistys voidaan purkaa samoin kuin sääntöjen muuttamisesta on 22 §:ssä määrätty.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään sen omaisuus, sen jälkeen kun mahdolliset velat on maksettu, sillä tavoin kuin yhdistyksen viimeisessä kokouksessa päätetään näiden sääntöjen 2 §:ssä mainitun tarkoituksen edistämiseksi

24 §

SÄÄNTÖJEN SOVELTAMINEN

Muutoin noudatetaan voimassaolevan yhdistyslain säännöksiä.

Tampereella 1997